Inloggen

Download hier onze algemene voorwaarden.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden DEKKER OLIFANTA B.V.

gedeponeerd in maart 2020 bij de KvK onder nr. 28055371

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dagen : alle kalenderdagen;

Koper : de wederpartij van Verkoper bij een aanbod of overeenkomst als bedoeld in artikel 2.1 van deze voorwaarden;

Verkoper : Dekker Olifanta B.V., statutair gevestigd te Warmond;

Werkdagen : alle kalenderdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, de dagen die door de overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd, en de dag waarop de verjaardag van H.M. de Koningin officieel wordt gevierd;

Zaken: : de door Verkoper te verkopen en leveren zaken.

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op elk aanbod van Verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

2.2

Verkoper heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Verkoper zal Koper in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij koper binnen twee weken na datum van verzending van onze schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling. Eventuele inkoop- en andere voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

2.3
In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 3. Aanbod en overeenkomst

3.1

Alle van Verkoper uitgaande aanbiedingen (offertes, prijsopgaven en dergelijke) zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is genoemd.

3.2

Een (koop-)overeenkomst komt tot stand indien Koper een order bij Verkoper plaatst, en deze order door Verkoper is aanvaard door schriftelijke bevestiging en/of op andere wijze. Een order wordt geacht te zijn aanvaard indien deze door Verkoper aan Koper is bevestigd of deze door Verkoper is geleverd. Orders die door Koper worden geplaatst per telefoon, e-mail of anderszins op afstand, komen tot stand door bevestiging, dan wel levering, door Verkoper, tenzij Koper binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging, dan wel levering, schriftelijk meldt dat de bevestiging , dan wel levering, niet een juiste weergave geeft van hetgeen is overeengekomen.

3.3

Orders kunnen door Koper alleen worden gewijzigd indien Verkoper daar schriftelijk mee instemt. Wijziging van een order na de door de Verkoper opgegeven orderdeadline is niet mogelijk.

3.4

De bevestiging van een order door de Verkoper kan plaats vinden door e-mails, facturen of anderszins.

Artikel 4. Intellectuele eigendom

Verkoper is exclusief rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar daartoe niet beperkt, de merkrechten, handelsnaamrechten, octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, databankrechten, die voortvloeien uit of rusten op de in artikel 5 genoemde gegevens/afbeeldingen en geleverde producten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper mag de Koper de in artikel 5 vermelde gegevens/afbeeldingen niet aan derden openbaar maken en/of verveelvoudigen.

Artikel 5. Gegevens / afbeeldingen

Door de Verkoper aan Koper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, modellen, software, fotomateriaal, monsters, ontwerpen, logo’s, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere gegevens gelden slechts als benaderende beschrijving van de zaken. Voor het gebruik door Koper van de in dit artikel genoemde gegevens/afbeeldingen is Verkoper niet aansprakelijk.

Artikel 6. Vrijwaring voor inbreuk op rechten van derden

Koper garandeert dat door Koper aan Verkoper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, modellen, software, fotomateriaal, monsters, ontwerpen, logo’s, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere gegevens geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. Verkoper is niet gehouden tot nader onderzoek van de door Koper aan Verkoper verstrekte afbeeldingen/gegevens. Koper vrijwaart Verkoper- zowel in als buiten rechte- tegen alle aanspraken van derden die stellen dat het gebruik door Verkoper van deze gegevens/afbeeldingen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.

Artikel 7. Levering en risico

7.1

De Zaken zullen door Verkoper worden bezorgd op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats(en) op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand schriftelijk is overeengekomen.

7.2

Koper is verplicht de Zaken op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Blijft Koper terzake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.

7.3

Het risico van de Zaken gaat over op Koper op het tijdstip waarop deze aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd, en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derde worden gebracht.

7.4

Verkoper is gehouden de Zaken behoorlijk en handzaam te verpakken.

7.5

Indien het transport voor rekening van Koper geschiedt en Koper Verkoper verzoekt het transport te regelen blijft het bepaalde in artikel 7.3 onverminderd van kracht.

Artikel 8. Leveringstijden / levering op afroep

8.1

Verkoper zal de Zaken leveren op het tijdstip/de tijdstippen dat/die bepaald is/zijn in de order. Indien er een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de datum, waarop volgens artikel 3.2. de overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Verkoper heeft, indien een leveringstermijn wordt overschreden, het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Zaken uiterlijk vijftien Werkdagen na afloop van de leveringstermijn alsnog te leveren. Indien Verkoper na afloop van deze extra (na)leveringstermijn de Zaken niet heeft geleverd, is Koper gerechtigd na schriftelijke ingebrekestelling met inachtneming van een termijn van veertien dagen de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden ontbonden. Deze ontbinding kan zich ook uitstrekken over Zaken die op grond van dezelfde overeenkomst reeds geleverd waren, indien die Zaken blijkens die overeenkomst (orderbevestiging) als set geleverd hadden moeten worden. In voornoemde situatie(s) is Koper bevoegd de Zaken voor diens rekening en risico aan Verkoper terug te zenden, en eventueel reeds gedane betalingen voor die Zaken terug te vorderen.

8.2

Wanneer bestelde Zaken voor Koper beschikbaar zijn, maar bij de levering daarvan niet door Koper worden aanvaard, is Verkoper bevoegd:

(a) de Zaken te leveren door een schriftelijke mededeling van Verkoper, in welk geval de

Zaken vanaf het tijdstip van verzending van die mededeling bij Verkoper c.q. bij de transporteur worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder mede begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, van Koper; of

  • na 30 dagen van opslag van de Zaken door Verkoper, zonder dat in die 30 dagen afname door Koper tegen betaling van de verschuldigde koopsom, rente en kosten heeft plaatsgevonden, om deze Zaken als geacht te zijn prijsgegeven door Koper te beschouwen en daarmee te doen wat Verkoper goeddunkt of om de overeenkomst te ontbinden op de wijze zoals verder is bepaald in artikel 8.2 sub c ; of
  • de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de wijze als vermeld in artikel 12, en de Zaken aan (een) derde(n) te verkopen en te leveren. In dat geval is Koper, indien Verkoper ten gevolge van de niet aanvaarding door Koper op enigerlei wijze schade lijdt, aansprakelijk voor deze schade.

8.3

Indien bij levering op afroep voor het afroepen geen termijnen zijn gesteld, heeft Verkoper drie maanden na bestelling recht op volledige betaling. Indien binnen drie maanden nog niet of nog niet al het bestelde is afgeroepen, heeft Verkoper het recht Koper schriftelijk te sommeren dat deze schriftelijk een termijn zal aangeven binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie Koper binnen vijf Werkdagen dient te voldoen, en worden de nog niet afgeroepen Zaken met ingang van de eerste dag volgend op die periode van drie maanden bij Verkoper, c.q. de transporteur opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, van Koper. De door Koper na sommatie aan te geven termijn mag een periode van drie maanden niet overschrijden.

8.4

Indien de Koper een afwijkende leveringstermijn, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt een tijdslevering, wenst overeen te komen en deze afwijkende leveringstermijn door Verkoper wordt aanvaard, dan zijn de meerkosten, die deze afwijkende leveringstermijn met zich meebrengen, voor rekening van de Koper.

Artikel 9. Prijzen, facturering en betaling

9.1

Alle door Verkoper en Koper overeengekomen prijzen zijn netto en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Facturering geschiedt tegen de prijzen die gelden op de dag van het plaatsen van de order. Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijzen te allen tijde te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van een wijziging in prijsbepalende factoren zoals de grondstofprijzen, lonen en valutawisselkoersen en overheidsmaatregelen.

9.2

Voor leveringen in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk is Verkoper gerechtigd, indien het orderbedrag van een geleverde partij lager is dan € 350,-- , voor vracht-, handling- en administratiekosten een toeslag van maximaal € 10,-- in rekening te brengen.

9.3

Verkoper hanteert de betalingscondities zoals deze vermeld staan op de orderbevestiging en/of factuur.

9.4

Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 9.3, onverminderd het recht van Verkoper om bij het sluiten van een overeenkomst een aanbetaling te bedingen. Koper is evenwel gerechtigd de betaling op te schorten indien hij een gebrek aan de Zaken constateert. Koper is gehouden Verkoper binnen de betalingstermijn schriftelijk mededeling te doen van het geconstateerde gebrek. Uitoefening van het opschortingsrecht is beperkt tot het bedrag overeenkomend met de prijs van de Zaken, die niet/niet deugdelijk aan Koper geleverd zijn.

9.5

Betaling kan ook bij deelleveringen worden verlangd.

9.6

Behoudens het bepaalde in artikel 9.4, is Koper, indien hij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft voldaan, na het verstrijken van deze termijn in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. In dat geval is Koper, vanaf de datum waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente voor handelstransacties, een en ander onverminderd de overige rechten van Verkoper.

9.7

Indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is Verkoper voorts gerechtigd de rekening gerechtelijk, dan wel via de kredietverzekeringsmaatschappij te laten incasseren, in welk geval alle hierop betrekking hebbende kosten, welke worden gesteld op minimaal tien procent van de vordering, voor rekening van Koper komen.

9.8
In geval van gehele of gedeeltelijke toewijzing van de door Verkoper in rechte geldend gemaakte aanspraken op betaling, dient Koper alle door Verkoper gemaakte proceskosten te vergoeden, waaronder mede begrepen niet door de Rechter toegewezen bedragen, tenzij Verkoper als enige partij in de proceskosten is veroordeeld.

9.9
Door Koper gedane betalingen van facturen betreffende zaken, strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.10

Tenzij anders aangegeven, zijn alle gequoteerde prijzen exclusief belastingen en/of invoerrechten/toeslagen die opgelegd worden door enige overheid m.b.t. de producten die verkocht worden of zijn op het moment van levering of export.

Artikel 10. Overmacht

10.1

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, waaronder, maar niet beperkt tot ziekten (van welke aard of soort dan ook, het COVID-19 virus daaronder begrepen) pandemie, epidemieën, negatief reisadvies in relevante gebieden (zoals een gebied van productie, doorvoer, opslag of levering), ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming, juridische restricties, staking, overheidsmaatrege­len, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machi­nes, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand, personeelstekort en -uitval, ziekte van personeel en alle andere vormen van overmacht waarmee Verkoper, resp. Koper, redelijkerwijs geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd. Op grond van overmacht mag een partij haar verplichtingen opschorten, met uitzondering van haar betalingsverplichtingen, in afwachting van verdwijning van de overmachtssituatie.

10.2

Verkoper of Koper zal de wederpartij onverwijld schriftelijk waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.

10.3.

In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, noch op andere -eventuele- wettelijke rechten zoals ontbinding.

10.4

Indien overmacht aan de zijde van de Verkoper leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn van levering met meer dan acht (8) weken, heeft de wederpartij, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot Zaken die reeds geleverd zijn.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

11.1

Onverminderd het in deze algemene voorwaarden gestelde, blijven alle door Verkoper op enig moment geleverde Zaken eigendom van Verkoper totdat alle vorderingen van Verkoper op Koper, die vallen binnen het kader van artikel 3:92 BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en kosten, door Koper zijn voldaan. Tot het moment waarop de Koper alle vorderingen heeft voldaan, is Koper niet bevoegd de Zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, uitgezonderd de door Verkoper geleverde Zaken, die Koper in het kader van een normale bedrijfsuitoefening overdraagt. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van de artikelen 9.4, 9.6 en/of 9.7 heeft Verkoper het recht om alle door Verkoper geleverde Zaken, zonder dat enige machtiging van Koper of de rechter daartoe is vereist, terug te (doen) nemen van de plaats waar deze Zaken zich bevinden. Tevens zijn alsdan alle vorderingen van Verkoper onmiddellijk volledig opeisbaar.

11.2
Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren. Het risico ten aanzien van beschadigingen en verloren gaan van zaken en van eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade gaat op Koper over na levering van de zaken. Koper is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, water- en ontploffingsschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan verkoper op eerste aanzegging ter inzage te geven.

11.3
Voor het geval Verkoper zijn in lid 1 genoemde rechten wil uitoefenen geeft Koper reeds nu een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Verkoper of een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden alwaar zich eigendommen van Verkoper (kunnen) bevinden, en om die eigendommen mee te nemen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van Koper.

11.4

Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Koper naar het oordeel van Verkoper daartoe aanleiding geeft, is Verkoper gerechtigd van Koper voor eerste of latere leveringen te verlangen dat deze onverwijld zekerheid stelt in een door Verkoper te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Koper nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Verkoper gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en is al hetgeen Koper aan Verkoper uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

12.1

Ingeval Koper of Verkoper enige verplichting van welke overeenkomst dan ook jegens zijn wederpartij niet nakomt, jegens hem surseance van betaling is gevraagd, of hij in surseance van betaling is geraakt, zijn faillissement is aangevraagd of hij in staat van faillissement is verklaard, hij tot liquidatie van zijn onderneming besluit, of Verkoper of Koper informatie verkrijgt welke met redelijke zekerheid aangeeft dat Koper of Verkoper waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan zijn verplichtingen te voldoen, is Verkoper of Koper gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk per aangetekend schrijven te ontbinden of ontbonden te verklaren, een en ander onverminderd de overige wettelijke rechten van Verkoper of Koper in een dergelijk geval.

12.2

Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk volledig opeisbaar.

12.3

Onverminderd het in artikel 12.2 gestelde, is Verkoper gerechtigd alle overeenkomsten, zonder tussenkomst van de rechter, en zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel vooruitbetaling voor de nog te verrichten leveringen te eisen, indien:

a. hij de uit de betreffende overeenkomst(en) voortvloeiende krediet risico’s niet of onvoldoende kan dekken bij een door hem te bepalen kredietverzekeraar;

b. de financiële positie van Koper verslechtert, voordat de overeenkomst(en) geheel is/zijn uitgevoerd.

12.4
Annulering is slechts mogelijk indien Verkoper daarin schriftelijk toestemt.

12.5
Indien Verkoper toestemt in annulering is Koper aan Verkoper een vergoeding van 50% van de prijs (inclusief BTW) verschuldigd, tenzij de reeds gemaakte kosten plus winstderving het op deze wijze bepaalde bedrag te boven gaan, in welk geval de vergoeding bepaald zal worden op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten plus winstderving.

12.6
Koper is voorts te allen tijde verplicht Verkoper te vrijwaren tegen vorderingen van derden jegens haar als gevolg van de annulering van de overeenkomst.

Artikel 13. Reclame en retourzendingen

13.1

Koper neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde Zaken in acht. Koper controleert de Zaken bij aflevering of anders zo spoedig mogelijk na levering, en in de mate waarin dit in redelijkerwijs en/of volgens gebruik van hem mag worden verlangd.

13.2

Reclames betreffende gebrekkige Zaken dient Koper zo spoedig mogelijk na levering telefonisch en schriftelijk aan Verkoper te melden. Bij zichtbare gebreken dienen reclames binnen 8 dagen na ontvangst van de Zaken in bezit van Verkoper zijn. Bij verborgen gebreken (gebreken die Koper redelijkerwijs pas later kon ontdekken), dienen reclames binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek in bezit van Verkoper zijn. Reclames dienen vergezeld te gaan van een nauwkeurige, schriftelijke toelichting, in elk geval omvattende opgave van de aard en de grond van de klachten, de originele pakbon en een opgave van het desbetreffende factuurnummer. Door het indienen van een gegronde reclame wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in geschil zijnde Zaken opgeschort, overeenkomstig het bepaalde in artikel

13.3
Indien een reclame gegrond is, is Verkoper gehouden om naar eigen keuze:

a. de ondeugdelijke zaak te herstellen;

b. door andere zaken conform bestelling te vervangen, mits de herlevering of het herstel plaatsvindt binnen een redelijke termijn nadat de gegrondheid van de reclame is vastgesteld;

c. de factuur voor de ondeugdelijke zaak geheel of gedeeltelijke te crediteren.

Koper heeft in gevallen a tot en met c. onder geen enkele omstandigheid recht op een bijkomende schadevergoeding.

13.4
Is (tijdige) herlevering of herstel ex artikel 13.3 niet mogelijk, dan is Koper bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, waarna creditering ex artikel 13.3 sub c zal plaatsvinden. Het bepaalde in artikel 12.1 is op deze ontbinding van overeenkomstige toepassing.

13.5
Retourzendingen in verband met reclame, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid met de in de tweede volzin van lid 2 genoemde gegevens, zijn niet toegestaan. Indien Koper desondanks in strijd met dit voorschrift zaken retour zendt, of zaken ongegrond retour zendt, worden deze, voor zover zij niet door Verkoper zijn geweigerd, voor rekening en risico van Koper ter beschikking van Koper gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van de eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid. De kosten van ongegronde retourzendingen zijn voor rekening van Koper.

13.6

Indien Verkoper aan Koper aanbiedt om ongegrond retourgestuurde zaken terug te nemen, en Koper hier niet binnen 30 dagen op reageert of anderszins gehoor aan geeft, dan wordt Koper geacht de zaken te hebben prijs gegeven en is Verkoper gerechtigd deze zaken te vernietigen voor rekening en risico van de Koper.

13.7

Recht op reclame aan de zijde van Koper is uitgesloten in de volgende gevallen:

  • Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, dessin e.d.;of
  • Indien de geleverde zaken niet zeer wezenlijk afwijken van gegevens als bedoeld in artikel 5.

Artikel 14. Richtlijnen online verkoopplaatsen

Koper zal op geen enkele wijze, direct of indirect, Zaken (laten) aanbieden of (laten) verkopen via website(s), online platform(s), online verkoopkanalen, ‘online marketplaces’ (online markt- / verkoopplaatsen), app(licatie)s etc., indien deze niet voor rekening en risico van Koper worden geëxploiteerd of niet uitdrukkelijk onder de handelsnaam (en het logo) van Koper opereren. Dit verbod strekt zich onder meer uit tot aanbod en/of verkoop via website(s), online platforms, online verkoopkanalen, ‘online marketplaces’ (online markt- / verkoopplaatsen), app(licatie)s etc. die worden geëxploiteerd door (een) derde(n) of waarbij een (handels-)naam of logo van (een) derde(n) word(t)(en) gebruikt of uitgedragen. Bij overtreding van dit verbod is Verkoper gerechtigd iedere overeenkomst met Koper per direct te beëindigen en levering(en) te staken, zonder dat Verkoper aansprakelijk is voor enige boete, schadevergoeding of kosten. Verkoper kan schriftelijke toestemming verlenen aan Koper om af te wijken van dit verbod; zij mag dit echter zonder motivering weigeren of daar voorwaarden aan verbinden. Een dergelijke schriftelijke toestemming kan op ieder moment door Verkoper worden ingetrokken.

Artikel 15. Garantie en aansprakelijkheid

15.1

Mededelingen door of namens Verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassings-mogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde Zaken gelden slechts als garantie indien zij door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.

15.2

Indien Koper gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Verkoper herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren, dan vervalt daarmee de garantieverplichting van Verkoper.

15.3

Verkoper is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan geleverde zaken en/of verpakkingen, uitsluitend aansprakelijk voor de hiervoor ontstane schade, indien:

a. de verzekeraar van de Verkoper dekking geeft voor enige aansprakelijkheid hiervoor en voor zover de verzekeraar van Verkoper een schadevergoeding uitkeert of;

b. er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper persoonlijk of leidinggevende ondergeschikten van Verkoper.

15.4

Onder het vorige lid van dit artikel (15) moet ook worden begrepen uitsluiting/beperking van aansprakelijkheid van Verkoper voor schade veroorzaakt door werknemers van Verkoper, door Verkoper inge­schakelde hulppersonen, of door ondernemingen die tot dezelfde groep van onderneming (concern) behoren als Verkoper.

15.5
Een vordering van Koper uit hoofde van dit artikel (15) verjaart één jaar na de datum waarop Koper de schade ondervindt c.q. het schade toebrengend feit een aanvang heeft genomen.

15.6
Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van derden ter zake van door Verkoper aan Koper geleverde zaken en/of verpakkingen, waardoor die derde schade mocht hebben geleden, ongeacht oorzaak of tijdstip van ontstaan.

Artikel 16. Taal

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse, Duitse, Engels en Franse taal. In geval van interpretatieverschillen zal de tekst van de algemene voorwaarden in de Nederlandse taal bindend zijn.

Artikel 17. Aanpassing overeenkomsten

Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Verkoper en Koper zijn overeengekomen.

Artikel 18. Geschillen en toepasselijk recht

18.1
Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Verkoper is gevestigd, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Verkoper heeft het recht, in afwijking van het voorgaande, een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Koper is gevestigd.

18.2
De overeenkomsten tussen Koper en Verkoper worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).(Gedeponeerd en op te vragen bij de Kamer van Koophandel onder nr. 28055371)

Land

Ik woon in

Volg ons

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je eerste bestelling