Inloggen

Privacy Statement

1: Jouw Privacy

Jouw privacy is belangrijk voor Dekker Olifanta B.V. en we verbinden ons ertoe de rechten betreffende de privacy van jouw gegevens te beschermen en te waarborgen.

2: Ons beleid

In dit privacybeleid beschrijven wij hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen wanneer jij onze website bezoekt (website bezoeker), van ons goederen en/of diensten afneemt (klant) of aan ons goederen en/of diensten levert (leverancier), of als je als kandidaat op een functie bij ons solliciteert (sollicitant).

Op basis van de wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, “de AVG”) zorgen wij er voor dat elke verwerking van jouw persoonsgegevens in lijn is met de volgende beginselen:

 1. Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde doeleinden. Dit betekent dat de verwerking noodzakelijk is met het oog op het bereiken van specifiek in de AVG genoemde doelen, dan wel dat je toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken. Wanneer het gerechtvaardigd is om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan doen we dat netjes en verantwoord. Wij maken je duidelijk voor welke doelen jouw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dat gebeurt.
 2. Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Wanneer we jouw gegevens later eventueel voor een ander doel gebruiken, dan zorgen wij ervoor dat jouw doel verenigbaar is met het oorspronkelijke verzameldoel.
 3. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken toereikend zijn voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ter zake dienend en beperkt tot het noodzakelijke.
 4. Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens correct en actueel zijn. Als jouw gegevens dat niet (meer) zijn, dan wissen of corrigeren wij die.
 5. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerken. Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan vernietigen of wissen wij die.
 6. Wij zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven. Wij beschermen jouw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Wij zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle bovenstaande beginselen en kunnen aantonen dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in lijn is met deze beginselen.

Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de AVG jou diverse rechten, welke jij tegen ons kan uitoefenen als jij het niet eens bent met onze uitvoering van dit privacybeleid.

3: Wanneer dit beleid op jou van toepassing is

Dit beleid is op jou van toepassing wanneer:

 • Jij onze website bezoekt (Websitegebruiker)
 • Wij aan jou als klant producten en/of diensten leveren (Klant)
 • Jij als leverancier producten en/of diensten aan ons levert (Leverancier)
 • Jij als kandidaat op een functie bij ons solliciteert (Sollicitant)

Dit beleid is niet van toepassing op onze personeelsleden

4: Hoe jij contact met ons, als verantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens, opneemt

Wij zijn Dekker Olifanta B.V.. Als jij wilt weten hoe je contact met ons opneemt, ga dan naar Appendix 1 of kijk op onze website. Dit privacybeleid is naast Nederland ook van toepassing in België, Duitsland, Finland, Frankijk, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (UK) en Zweden. Het is mogelijk dat landen op detailniveau een andere invulling geven aan de bescherming van persoonsgegevens op basis van de lokale invoeringswet. Daarom staan er tevens landspe-cifieke onderdelen in dit privacybeleid. Deze landspecifieke informatie vind je in Appendix 3. Om dit privacy beleid actueel te houden, moeten wij dit van tijd tot tijd aanpassen. De meest actuele versie vind je altijd op onze website.

5: Welke Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?

Gegevens websitegebruiker

Wij verzamelen en gebruiken basale informatie over onze Websitegebruikers, die wij voornamelijk gebruiken om onze website te verbeteren. Wij kijken hoe jij onze website gebruikt, hoe vaak jij onze website bezoekt en wanneer de website het meest gebruikt wordt. Daarnaast gebruiken we ook websitegegevens om bezoekgedrag te monitoren en om onze campagnes te optimaliseren in het kader van remarketing. Bekijk hier de cookieverklaring.

Zodra je je inschrijft op onze nieuwsbrief, kan je ervoor kiezen om de volgende gegevens met ons te delen:

 • Interesse;
 • Je winkelt voornamelijk voor;
 • Welke e-mail updates wil je ontvangen;
 • NAW-gegevens;
 • Land;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Gekochte items;
 • Bedrag gekochte items;
 • Datum aankoop.

Deze gegevens kun je zelf aanpassen op onze website als je een account hebt. Het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Klantgegevens

Wij verzamelen en gebruiken informatie over jou om onze producten en/of diensten te leveren. Wij beperken ons bij de verzameling van gegevens tot de informatie die noodzakelijk is om ons doel te bereiken. Dit zijn doorgaans de persoonsgegevens die we over jou kunnen verzamelen en gebruiken:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Straat;
 • Huisnummer;
 • Postcode;
 • Provincie;
 • Plaats;
 • Land;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Faxnummer;
 • KvK nummer;
 • BTW nummer;
 • Dossiernummer kredietverzekeraar;
 • Bankgegevens;
 • Ordernummer;
 • Verzendwijze;
 • Betaalmethode;
 • Gekochte items;
 • Bedrag gekochte items.

Voor een Klant wordt er gebruik gemaakt van het e-mail adres en wel voor 2 doeleinden:
1. Voor het sturen van een orderbevestiging

2. Voor informatie over de levering (denk hierbij aan Track & Trace)
Bij onderbreking van het bestelproces zal Dekker Olifanta B.V. een herinneringsmail sturen met de inhoud van de winkelmand (ook wel abandoned shopping card mail genoemd).

Leveranciersgegevens

Wij verzamelen en gebruiken informatie over jou of individuen binnen jouw organisatie om met jou te kunnen communiceren, producten en/of diensten te kunnen ontvangen en daarvoor te betalen binnen de context van wat we met jou overeengekomen zijn.
Dit zijn doorgaans de persoonsgegevens die we over jou kunnen verzamelen en gebruiken:

 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Faxnummer;
 • BTW nummer;
 • Bankgegevens;
 • Verzendwijze;
 • Betaalmethode.
Sollicitantgegevens

Wanneer je bij ons op de site solliciteert op een vacature, dan nemen wij de volgende persoonsgegevens van jou op in onze administratie:

 • Alle gegevens die jij in je CV en motivatiebrief met ons deelt.

Wanneer jouw sollicitatie niet tot een baan leidt, vernietigen wij jouw dossier na vier weken, tenzij jij ons toestemming hebt gegeven dit nog een jaar te bewaren.

6: Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Websitegebruikers

We verzamelen jouw gegevens automatisch met behulp van cookies wanneer jij onze website bezoekt, op basis van de cookie-instellingen in onze cookiebar. Wanneer jij via de website contact met ons opneemt zullen we ook gegevens van jou verzamelen.

Klantgegevens

We verzamelen persoonsgegevens van Klanten op drie manieren:

 1. Persoonsgegevens die jij ons als Klant verstrekt;
 2. Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen;
 3. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen.
Leveranciersgegevens

We verzamelen jouw persoonsgegevens tijdens onze contractuele relatie met jouw organisatie.

Sollicitantgegevens

We verzamelen jouw persoonsgegevens om jou, indien bij gebleken geschiktheid een baan aan te kunnen bieden.

7: Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Websitegebruikers

De gegevens van Websitegebruikers helpen ons jouw gebruikerservaring met onze website te verbeteren.

Klantgegevens

We gebruiken gegevens van Klanten voor:

 1. Leveren van de producten en/of diensten;
 2. Marketingactiviteiten;
 3. Financiële activiteiten;
 4. Klantanalyse.

De belangrijkste reden voor het gebruiken van gegevens van Klanten is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt. In uitzonderlijke gevallen gebruiken we jouw persoonsgegevens in strafrechtelijke procedures.

Leveranciersgegevens

De belangrijkste reden voor het gebruiken van gegevens van Leveranciers is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt.

Sollicitantgegevens

We verzamelen jouw persoonsgegevens om jou, bij gebleken geschiktheid een baan aan te kunnen bieden.

8: Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens op verschillende manieren en op basis van verschillende gronden delen met de volgende categorieën personen, waar dat gepast is en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving:

 • Alle zakelijke entiteiten, vallende onder Dekker Olifanta B.V.;
 • Wanneer wet- en regelgeving dat vereist: Belasting-, audit- of andere autoriteiten;
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren;
 • Derden zoals uitbestede IT-providers en bestanden opslagproviders met wie we een verwerkingsovereenkomst hebben;
 • Platformen voor marketingtechnologie en leveranciers.
  • Met betrekking tot marketingtechnologieplatforms en -leveranciers heeft Dekker Olifanta B.V. een affiliate marketing adverteerdersovereenkomst en bijbehorende data-verwerkingsovereenkomst gesloten met AWIN, waarin beide partijen erkennen dat zij gezamenlijke Gegevensbeheerder zijn met betrekking tot persoonlijke consumentengegevens bij het verstrekken van de diensten. Hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt door of namens AWIN, is vastgelegd in hun Privacy beleid voor data.

Deze lijst is niet uitputtend.

9: Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen indien:

Websitegebruikers

De bewaartermijn op gebruikersniveau en op gebeurtenisniveaus die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s en advertenties-ID’s worden in het Google Analytics van Protest Sportswear 26 maanden bewaard, voordat deze automatisch worden verwijderd.

Een klant kan zich voor de nieuwsbrief uitschrijven. Alle persoonsgegevens, zowel in Emark en Emark Open zullen na uitschrijving worden verwijderd.

Wij informeren financiële instellingen, expediteurs en overige externe platforms aan wie wij persoonsgegevens hebben doorgegeven over de verwijdering hiervan.

Klanten

Wanneer wij gedurende een periode van 5 jaar geen betekenisvol contact met jou hebben gehad, verwijderen wij jouw gegevens, tenzij de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we deze langer bewaren.
Voor de consument geldt:

Alle persoonsgegevens omtrent het plaatsen van een order welke in de backend van onze website (WooCommerce) terechtkomen, worden na 30 dagen automatisch geanonimiseerd. Dit i.v.m. het feit dat het verzenden van een pakket een aantal dagen in beslag neemt; daarnaast heeft een consument 14 dagen het recht om het pakket zonder opgaaf van reden te retourneren. Zodra wij het pakket retour hebben ontvangen zal het bedrag teruggestort worden. Voor het gehele proces hebben wij de persoonsgegevens in WooCommerce nodig.

Leveranciers

Wanneer wij gedurende een periode van 5 jaar geen betekenisvol contact met jou hebben gehad, verwijderen wij jouw gegevens, tenzij de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we deze langer bewaren.

10: Jouw rechten onder de AVG

Onder de AVG heb jij de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou in bezit hebben. Door contact met ons op te nemen kunnen we die met jou bespreken en afhandelen volgens de termijn die daarvoor staat.

Onder de AVG heb jij de volgende rechten:

 • Het recht op informatie;
 • Het recht op inzage in jouw gegevens;
 • Het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • Het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • Het recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking;
 • Het recht op overdracht van jouw gegevens (dataportabiliteit);
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.
Recht op informatie

Wij hebben de plicht jou te informeren over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Meer specifiek heb jij het recht om te weten wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt en waarom. Middels dit privacybeleid willen wij jou bewust maken van de risico’s van de gegevensverwerking, de regels die ervoor gelden, onze waarborgen en de manier waarop jij jouw rechten met betrekking tot de verwerking van gegevens kan uitoefenen.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen in te zien. Jij mag daarom met redelijke tussenpozen aan ons vragen of, en zo ja welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Wij zijn verplicht om gehoor te geven aan dergelijke verzoeken en de beschikbare informatie binnen een termijn van een maand te verstrekken. Deze termijn kan onder bepaalde voorwaarden verlengd worden tot 2 maanden.

Als jij daarom verzoekt zullen wij jou een kopie van de gegevens verstrekken, of wel jou op afstand toegang bieden tot de gegevens in een beveiligde omgeving (zoals bijvoorbeeld een persoonlijk account/portal). Wij brengen je voor de kopie van de gegevens geen kosten in rekening. Wanneer jij meerdere kopieën wilt ontvangen, dan zullen wij jou daarvoor op basis van administratieve kosten wel een redelijke vergoeding vragen. Wij zullen je de kopie schriftelijk (waaronder begrepen in elektronische vorm) aanbieden. Wanneer wij een inzageverzoek krijgen, dan zullen wij controleren of jij degene bent die het verzoek doet. Hiertoe zullen wij jouw identiteit vaststellen. Dit geldt in het bijzonder bij online diensten.

Recht op rectificatie

Wanneer de persoonsgegevens die wij van jou verwerken niet (meer) kloppen, heb jij het recht ons op te dragen deze gegevens te corrigeren. Ook heb jij het recht om de gegevens aan te laten vullen wanneer deze incompleet zijn. Wanneer wij jouw gegevens hebben gedeeld met andere partijen, dan zullen wij deze partijen op de hoogte stellen van de wijzigingen, tenzij dit onmogelijk blijkt, of een onevenredige inspanning van ons vergt. Of iets een onevenredige inspanning vergt bepalen wij door jouw belangen te wegen tegen de inspanningen (kosten, tijd, et cetera) die wij moeten leveren om de ontvangers te informeren.

Het recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden

Jij hebt het recht om jouw gegevens zo snel mogelijk door ons te laten wissen, maar alleen in één van de volgende gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • Jij trekt jouw toestemming voor het verwerken in en er is geen andere geldige reden voor ons om de verwerking voort te zetten;
 • Jij hebt gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking (zie recht op bezwaar);
 • Jouw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Jouw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • Jouw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een rechtstreeks aanbod van internetdiensten aan een kind.

Naast het recht op verwijdering heb jij het recht om ‘vergeten te worden’.

In situaties waarbij wij jouw persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt (bijvoorbeeld door ze online te zetten) en jij ons vraagt de gegevens te wissen, nemen wij, naast het wissen van de gegevens uit onze eigen systemen, redelijke technische en organisatorische maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken die jouw persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat jij vergeten wilt worden. Dit betekent dat bij iedere koppeling naar en kopie of reproductie van, de gegevens gewist moet worden.

Op basis van de AVG is er een aantal situaties waarin wij geen gevolg hoeven te geven aan jouw verzoek tot verwijdering en het verzoek om vergeten. Dit is bijvoorbeeld het geval als de verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting die op ons rust. Wanneer naar onze mening zo’n situatie van toepassing is zullen wij jouw verzoek gemotiveerd afwijzen. Wanneer wij jouw gegevens hebben gedeeld met andere partijen, dan zullen wij deze partijen op de hoogte stellen van het feit dat de gegevens op jouw verzoek verwijderd moeten worden, tenzij dit onmogelijk blijkt; of een onevenredige inspanning van ons vergt.

Of iets een onevenredige inspanning vergt bepalen wij door jouw belangen te wegen tegen de inspanningen (kosten, tijd, et cetera) die wij moeten leveren om de ontvangers te informeren.

Wij hebben alleen het recht te weigeren aan jouw verzoek te voldoen op basis van in de AVG genoemde redenen.

Het recht op beperking van de verwerking

Jij kunt jouw recht op beperking van de verwerking inroepen in de volgende situaties:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door jou betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en jij verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Jij hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van jou.

In bovengenoemde situaties zorgen wij voor een zodanige beperking van de verwerking dat de persoonsgegevens niet verder kunnen worden verwerkt. Wanneer wij jouw persoonsgegevens met derden gedeeld hebben, zullen wij hen op de hoogte stellen van de beperking op verwerking, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanning zou vergen. Wanneer wij de beperking opheffen, stellen wij jou hiervan vooraf in kennis.

Recht op bezwaar

Van de drie situaties die in de AVG beschreven zijn, waarin jij jouw recht op bezwaar kan uitoefenen, zijn er twee op jou als Websitebezoeker, Klant, Leverancier of Sollicitant van toepassing:

 1. Je kunt vanwege persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen verwerkingen die gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen in dat geval de verwerking staken tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn waardoor ons verwerkingsbelang groter is dan jouw belang de verwerking te laten stoppen;
 2. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, wanneer wij die gebruiken voor direct marketing. Wij zullen hier altijd gehoor aan geven. We zullen binnen 30 dagen op jouw verzoek reageren (hoewel we in bepaalde gevallen deze periode zouden mogen verlengen).
Het recht op overdracht van jouw gegevens (dataportabiliteit);

Jij hebt, als je dat wenst, het recht jouw persoonsgegevens over te dragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken. Feitelijk betekent dit dat je de gegevens die van jou zijn opgeslagen mee kan nemen naar de provider van een ander online platform (afhankelijk van de aard van de gegevens en datasystemen). Om jou in staat te stellen dit te doen zullen wij jou de gegevens verstrekken in een gangbaar machinaal leesbaar formaat dat met een wachtwoord beschermd is. Indien gewenst kunnen we de gegevens direct voor jou doorgeven.

Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor verstrekte gegevens die geautomatiseerd worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen:

 • de ondubbelzinnige dan wel uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
 • de noodzakelijkheid voor de uitoefening van de overeenkomst.
Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering

Jij hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een enkel op geautomatiseerde verwerking, (waaronder profilering), gebaseerd besluit, wanneer dit:

 • rechtsgevolgen heeft voor jou; of
 • het jou anderszins in aanzienlijke mate treft.

In de volgende situaties kunnen wij gebruik maken van geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder ook profilering:

 1. wanneer dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en ons;
 2. wanneer jij jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
 3. wanneer dit aan ons is toegestaan op basis van een toepasselijke wet die ook voorziet in de bescherming van jouw gerechtvaardigde belangen.
Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit:

Jij hebt tevens het recht een klacht in te dienen bij jouw lokale toezichthoudende autoriteit. Details hierover vind je in Appendix 2.

11: Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij deze?

 • Een “cookie” is een stukje code dat wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor jouw systeem. We gebruiken cookies om jouw activiteit te volgen en om jou de best mogelijke ervaring te kunnen bieden wanneer jij onze website bezoekt. We kunnen de informatie van cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat we jou bij jouw volgende bezoek opties laten zien die op jouw behoeften zijn afgestemd. We kunnen cookies tevens gebruiken om verkeer naar onze website te analyseren en voor advertentiedoeleinden.
 • Indien jij wilt controleren welk type cookies jij accepteert bij het bezoek aan onze website dan kun je dit via de cookiebar bekijken. Bekijk Appendix 4 om te kijken welke cookies van onze opdrachtgevers bij ons in beheer zijn. Appendix 4 toont aan welke cookies we gebruiken, waarom we ze gebruiken en om welke type cookies het gaat.
Hoe jij cookies kunt verwijderen/aanpassen
 • Indien jij geen cookies wenst te ontvangen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de basisfuncties van onze site (functionele en analytische cookies), kun je jouw overige cookievoorkeuren (marketing cookies) wijzigen op de website via de cookiebar.
 • Voor algemene informatie over cookies, kun je aboutcookies.org bekijken. Hier vind je ook details over het verwijderen van cookies van jouw computer.

12: Onze rechtsgrond voor het verwerken van jouw gegevens

Gerechtvaardigde belangen

Op basis van Art. 6 lid 1 f AVG mogen we jouw gegevens verwerken wanneer het “noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (…).”

Jij hebt echter het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens op deze grond. In dat geval kun je contact met ons opnemen.

Toestemming

In bepaalde omstandigheden zijn we verplicht jouw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde activiteiten. Afhankelijk van wat we precies met jouw informatie doen zal deze toestemming opt-in toestemming of soft op-in toestemming zijn.

Art. 4 lid 11 AVG stelt dat (opt-in) toestemming inhoudt: “elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.” In gewone mensentaal betekent dit dat:

 • jij ons jouw toestemming vrijelijk moet geven, zonder dat wij jou onder enige vorm van druk zetten;
 • jij moet weten waar jij mee instemt – dus zorgen we ervoor dat we jou voldoende informatie geven;
 • jij de controle zou moeten hebben over de verwerkende activiteiten waarvoor jij toestemming geeft en de verwerkende activiteiten waarvoor jij geen toestemming geeft; en
 • jij jouw toestemming door middel van een duidelijke actieve handeling moet geven – we zullen jou waarschijnlijk een hokje laten zien dat jij kunt aanvinken zodat op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze wordt voldaan aan dit vereiste.

We zullen de toestemmingen die jij op deze manier gegeven hebt bijhouden.

We hebben reeds vermeld dat we in sommige gevallen kunnen vertrouwen op soft opt-in toestemming. Het is ons toegestaan om jou producten of diensten die samenhangen met Protest Sportswear aan te bieden zolang jij je niet actief afmeldt voor deze berichten.

Recht op het intrekken van toestemming

Wanneer we jouw toestemming hebben verkregen om jouw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld voor onze marketingactiviteiten of automatische profilering), dan kun je deze toestemming op elk gewenst moment intrekken, waarop we de activiteit waarvoor jij toestemming gegeven had zullen stopzetten, tenzij we van mening zijn dat er een alternatieve grond is om een voortzetting van de verwerking van jouw gegevens te rechtvaardigen voor dit doel. In dat geval zullen we jou over deze voorwaarde informeren.

Het formuleren, uitvoeren of verdedigen van strafrechtelijke procedures

Soms kan het noodzakelijk voor ons zijn persoonsgegevens en, waar gepast en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving, gevoelige persoonsgegevens in verband met het uitvoeren of verdedigen van strafrechtelijke procedures te verwerken. Art. 9 lid 2f AVG staat dit toe wanneer de verwerking “noodzakelijk [is] voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid.”

Begrippenlijst:

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – een statutair instrument van de Europese Unie om de Europese wetten voor gegevensbescherming te harmoniseren. De verordening treedt in werking op 25 mei 2018 en van elke verwijzing ernaar moet dienovereenkomstig geïnterpreteerd worden dat enige nationale wetgeving die de verordening implementeert inbegrepen is.
  • Klanten – hieronder vallen onze klanten en anderen aan wie wij producten en/of diensten leveren bij de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten.
  • Leveranciers – verwijst naar partners en bedrijven (inclusief zelfstandigen) en atypische werknemers zoals onafhankelijke opdrachtnemers en freelancers die producten en/of diensten aan ons leveren. In bepaalde omstandigheden zullen wij dit uitbesteden aan externe leveranciers.
  • Sollicitanten – de personen, die bij ons op de site solliciteren op een vacature.
  • Websitegebruiker – elk individu dat een van onze websites bezoekt.

Land

Ik woon in

Volg ons

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je eerste bestelling